lateral2(2) logos

DIRECTOR D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL

Objectiu: El curs de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara els alumnes per intervenir en tasques de coordinació d’equips en activitats de lleure infantil i juvenil, i que els capacita per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu adreçats a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, i per representar-los internament i externament assumint la creació, el control i la dinamització de l’equip de personal monitor.

Requisits d’accés: Per poder fer el curs de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil l’alumne ha de tenir 18 anys complerts.

Estructura del curs: El curs té una durada de 410 hores i s’estructura en cinc mòduls (4 teòrics i 1 pràctic).

Mòduls teòrics (290 hores)

•Mòdul D1-MF1869_3. Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius de lleure infantil i juvenil (120 hores)
•Mòdul D2-MF1867_2. Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil (30 hores).
•Mòdul D3-MF1868_2. Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure (60 hores).
•Mòdul D4-MF1870_3. Coordinació i dinamització de l’equip de monitors i monitores de lleure (80 hores)

Els alumnes que ja hagin cursat els mòduls M2 i M3 per a l’obtenció de la titulació del curs de Monitor d’activitats de lleure infantil i juvenil, caldrà que presentin el certificat de realització juntament amb l’avaluació apta d’aquests dos mòduls i tant sols hauran de realitzar els 2 mòduls restants (D1 i D4)

Mòdul pràctic (120 hores)

•MPD. Mòdul de pràctiques professionals no laborals de direcció i coordinació d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil.

Sistema d’avaluació: El sistema d’avaluació de l’alumne durant els quatre mòduls de l’etapa lectiva es fonamenta en l’avaluació continuada, durant el seu propi procés formatiu, i té en compte els següents criteris:

- Adequació de l’alumne al desenvolupament de les competències pròpies de cada mòdul i en general a les competències del perfil professional del director/a de lleure.
- Aquesta avaluació es desenvolupa de manera continuada a partir dels exercicis/activitats realitzats a l’aula, la participació i l’actitud de l’alumne.

Titulació que s’obté: Per tal d’obtenir el diploma i carnet de Direcció i coordinació d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil, caldrà que l’alumne:

- Sigui avaluat com a apte en les dues etapes: teoria (en tots els mòduls) i pràctica (pràctiques i memòria).
- Hagi assistit, com a mínim, al 85% de les hores de cada mòdul.
- Reuneixi les aptituds i actituds personals que comporten la seva idoneïtat per a
exercir la tasca de director/a de lleure.

L’alumnat disposa d’un màxim de 5 anys per a poder finalitzar la seva formació.


Consulta els nostres cursos i horaris de Directors d'activitats de Lleure

enrere copy

 

el blocyoutube