lateral2(2) logos

MONITOR D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL

Objectiu del curs: El curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara els alumnes per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, i que els capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d’una organització, per mitjà de l’aplicació de les tècniques específiques d’animació grupal, amb una incidència explícita en l’educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

Requisits d’accés: per poder fer el curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infanitl i juvenil l’alumne ha de tenir 18 anys complerts.

Estructura del curs: El curs té una durada de 310h i s’estructura en quatre mòduls (3 teòrics i 1 pràctic):

Mòduls teòrics (150 hores)

•Mòdul M1-MF1866_2. Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil (60 hores)
•Mòdul M2-MF1867_2. Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil (30 hores)
•Mòdul M3-MF1868_2. Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure (60 hores)

Mòdul pràctic (160 hores)

•MPM. Mòdul de pràctiques professionals no laborals de dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil (160h).

Sistema d’avaluació: El sistema d’avaluació de l’alumne durant els tres mòduls de l’etapa lectiva es fonamenta en l’avaluació continuada, durant el seu propi procés formatiu, i té en compte els següents criteris:
-Adequació de l’alumne al desenvolupament de les competències pròpies de cada mòdul i en general a les competències del perfil professional del monitor/a de lleure.
-Aquesta avaluació es desenvolupa de manera continuada a partir dels exercicis/activitats realitzats a l’aula, la participació i l’actitud de l’alumne.

Titulació que s’obté: Per tal d’obtenir el diploma i carnet de monitor/a d’activitats d’eduació en el lleure infantil i juvenil , caldrà que l’alumne:
-sigui avaluat com a apte en les dues etapes: lectiva (en tots els mòduls) i pràctica
-Hagi assistit, com a mínim, al 85% de les hores de cada mòdul.
-Reuneixi les aptituds i actituds personals que comporten la seva idoneïtat per a exercir la tasca de monitor de lleure.

L’alumne disposa d’un màxim de tres anys per a poder finalitzar la seva formació.

Consulta els nostres cursos i horaris de Monitor d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil

 

 

enrere copy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el blocyoutube